Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Cổ đông
background co dong

Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LISEMCO 2
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
Địa chỉ: Km35 - QL10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3922786   -   Fax: 031.3922783   -   Email: info@amecc.com.vn
Copyright © 2017 LISEMCO 2. All rights reserved. Designed & developed by EMSVN
Đang online : 12
Lượt truy cập : 83756