Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011

            Kính gửi:       - Các Phòng ban nghiệp vụ

                                    - Các Đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty

            Căn cứ Công văn số 93/HD-TCT ngày 17-01-2011 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011.

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2007TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31-12-2007 của Bộ Lao động Thương Binh Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hướng dẫn nội dung tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong Công ty cổ phần.

            Nay Công ty hướng dẫn để các Phòng ban, Nhà máy, Chi nhánh, Xí nghiệp, Đội sản xuất trực thuộc Công ty thực hiện như sau:

I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 Tổ chức Hội nghị người lao động trong Công ty cổ phần, Công ty TNHH nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động: tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

 Thông qua thực hiện quyền dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

II – NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC CÔNG TY.

1 – Trưởng phòng, đơn vị trưởng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2011 của đơn vị.

2 – Chủ tịch Công đoàn bộ phận các phòng ban, đơn vị sản xuất: Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong phạm vi phòng ban, đơn vị sản xuất và các kiến nghị của người lao động: kiến nghị các điều đề nghị bổ sung, sửa đổi Thỏa ước của lao động tập thể, đề nghị sửa đổi bổ sung các Nội quy, quy chế của Công ty.

3 – Người lao động cho ý kiến thảo luận về các giải pháp để hoàn thành và sáng kiến, những cách làm hay để rút ngắn thời gian thi công và chi phí sản xuất; kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc tại phòng ban, đơn vị sản xuất, phân xưởng; nêu lên những kiến nghị đối với Ban Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty; thảo luận những nội dung dự thảo sửa đổi bổ xung cho Thỏa ước lao động tập thể hoặc Nội quy, quy chế Công ty; Ban bầu cử đại biểu đi dự Hội nghị toàn thể CBCNV. Sau Hội nghị các Phòng ban, đơn vị báo cáo bằng văn bản về Công ty để tổng hợp trình Hội nghị người lao động cấp Công ty.

III – NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP CÔNG TY (Hội nghị đại biểu).

            * Tổng giám đốc Công ty báo cáo các nội dung như sau:

            1 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương thức nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển năm 2011.

            2 – Báo cáo công tác Bảo hộ lao động, ATVSLD, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

            3 – Báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế của Công ty.

            4 – Báo cáo công khai mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quy định của Đại hội đồng cổ đông; trích nộp kinh phí Công đoàn, trích nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế…

            * Chủ tịch công đoàn báo cáo các nội dung sau:

            1 – Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty; tổng hợp các kiến nghị của người lao động từ Hội nghị các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

            2 – Báo cáo việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

            3 – Báo cáo tình hình thỏa ước lao động của tập thể, những nội dung đã được thực hiện, chưa thực hiện được, nhân quyền.

            4 – Trình bày dự thảo sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể.

            IV – TRÁCH NHIỆM ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY.

1- Thảo luận và tham gia ý kiến trực tiếp những vấn đề Tổng giám đốc, Công đoàn Công ty trình bày;

 - Những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

 - Những sáng kiến và biện pháp nhằm nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động hợp lý nhằm đem lại hiệu quả trong SXKD.

             - Đề xuất những giải pháp cải thiện quan hệ lao động trong Công ty, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

            2 – Thảo luận nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể để Tổng Giám đốc (người sử dụng lao động) và Chủ tịch Công đoàn (đại diện cho tập thể người lao động) ký kết (nếu đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành).

3- Thảo luận và biểu quyết những nội dung kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những vấn đề vượt quá thẩm quyền của tổng giám đốc; Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty.

4 – Truyền đạt kết quả Hội nghị người lao động Công ty cho những người không đi dự hội nghị nắm được.

V – LỊCH TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP CÔNG TY

* Từ ngày 1 đến ngày 15-3-2011: Tổ chức Hội nghị người lao động Công ty ở cấp Phòng ban, Nhà máy, Xí nghiệp, Chi nhánh, Đội sản xuất trực thuộc Công ty.

* Từ ngày 20 đến ngày 30-3-2011: Tổ chức Hội nghị người lao động tại công ty.

VI – PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP CÔNG TY

* Đại biểu đương nhiên gồm: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, kế toán trưởng, Ủy viên Ban thường vụ Ban chấp hành Công ty, Bí thư Chi bộ. Bí thư đoàn thanh niên Công ty, Trưởng ban nữ công, Trưởng ban kiểm soát.

* Đại biểu bầu từ các phòng ban, các đơn vị: Việc bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động Công ty được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay biểu quyết tại Hội nghị người lao động cấp Phòng ban, đơn vị sản xuất.

VII – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung hướng dẫn trên, đề nghị các đồng chí Trưởng các phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty kết hợp chặt chẽ với các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cùng cấp (Công đoàn bộ phận) tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Hội nghị cấp Phòng ban, đơn vị đạt kết quả và đúng thời gian quy định trong kế hoạch chung của Công ty.

            Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì nảy sinh hoặc chưa rõ, yêu cầu báo cáo kịp thời về Ban tổ chức Hội nghị (đ/c Tư, đ/c Vặc) để giải quyết.

Tin tức khác
AMECC - THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG ĐẾN ĐỔI SỐ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN. (17/02/2017)
AMECC - THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN. (17/02/2017)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI ÔNG LÊ VĂN THÁM (04/06/2015)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN VĂN LƯỢNG GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (01/06/2015)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ VỚI BÀ NGUYỄN THỊ HÀ- TẠM QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (15/05/2014)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013 (09/04/2013)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (09/04/2013)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY CP LISEMCO 2 (04/09/2012)
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012 (06/07/2012)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012 (09/04/2013)
XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP (06/07/2012)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012 (06/07/2012)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011 (24/07/2012)
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG (24/07/2012)
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2010 (24/07/2012)
Tin đọc nhiều nhất
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY CP LISEMCO 2  (04/09/2012)
AMECC KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP TẠI MYANMAR  (21/02/2017)
Nhiệt điện Vũng Áng 1 đốt lửa bằng dầu thành công lò hơi số 2  (15/05/2014)
Tháo gỡ khó khăn cho ngành cơ khí chế tạo  (17/05/2014)
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011  (06/07/2012)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011  (24/07/2012)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012  (09/04/2013)
LISEMCO 2 VỚI DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN I  (12/04/2013)
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2013  (12/04/2013)
Hải Phòng nhận đầu tư khủng 1,5 tỷ đô la Mỹ từ LG  (22/04/2016)
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
Địa chỉ: Km35 - QL10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3922786   -   Fax: 031.3922783   -   Email: info@amecc.com.vn
Copyright © 2017 LISEMCO 2. All rights reserved. Designed & developed by EMSVN
Đang online : 14
Lượt truy cập : 83758